Våra ackrediteringar

Med mer än 30 års erfarenhet i kombination med spetskompetens har Bodycote utvecklat tjänster inom specialområden för att förbättra komponenters resistens mot slitage, erosion och korrosion. Vi upprätthåller högsta produktionsstandarder för kvalitet, säkerhet och effektivitet, samt besitter en gedigen lista med ackrediteringar från betydelsefulla globala kunder så väl som standardiseringsorganisationer inom samtliga marknadssektorer.

Vissa av våra nationella och internationella ackrediteringar återfinns på listan nedan. Använd verktyget Kontakta oss för att hitta de ackrediteringar som stämmer överens med just ditt område.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Den senaste versionen av standard för kvalitetsledning - vilken är inriktad mer mot den allmänna affärsprocessen än på just kvalitetssystem. Standarden medför ett nytt synsätt på systemhantering men en av tyngdvikterna på hur processer inom organisationen hör ihop och samverkar istället för att rikta in sig på särskilda specifika områden. Standarden genomsyras av grundtanken med en återkommande cykel - Plan - Do - Check - Act - för att driva organisationen genom en process av ständig förbättring.

ISO 14001

ISO 14001

Standarden för miljöledningssystem liknar på flera sätt ISO 9001:2008, men är särskilt inriktad på miljöfrågor. I synnerhet de aspekter av organisationen eller företaget som påverkar miljön och det som företaget kan kontrollera. ISO 14001 specificerar kraven för ett miljöledningssystem, detta för att en organisation ska kunna formulera sin policy och målsättning med juridiska krav i åtanke. Systemet är baserat på cykeln Plan - Do - Check - Act och har ett processinriktat synsätt precis som i ISO 9001:2008, vilken den har en stark koppling till.

OHSAS18001:2007

OHSAS18001:2007

OHSAS 18001 är den internationellt erkända bedömningsspecifikationen för ledningssystem för hälsa och säkerhet. Den utvecklades av ett antal ledande handelsorgan, internationella standarder och certifieringsorgan för att täcka in ett tomrum där det inte finns någon certifierbar internationell standard från tredje part.

Följande viktiga områden tas upp i OHSAS 18001:

 • Planering för riskidentifiering, riskbedömning och riskhantering
 • OHSAS ledningsprogram
 • Struktur och ansvar
 • Utbildning, medvetenhet och kompetens
 • Konsultation och kommunikation
 • Driftsstyrning
 • Beredskap och reaktion vid nödsituationer

Mätning, övervakning och förbättring av prestanda

ISO/TS 16949

ISO/TS 16949

Den tekniska specifikationen ISO/TS16949:2002 gavs ut i mars 2002 och standardiserar befintliga amerikanska, tyska, franska och italienska kvalitetssystemstandarder inom den globala fordonsindustrin. Den specificerar kraven på kvalitetssystem för design/utveckling, produktion, installation samt service av fordonsrelaterade produkter. Den är baserad på ISO 9001 och har framställts av International Automotive Task Force (IATF) och den ”tekniska kommittén” inom ISO, samt harmoniserar de landsspecifika förordningarna för kvalitetsledningssystem.

Syftet med standarden är att förbättra system- och processkvaliteten för att höja kundtillfredsställelsen, identifiera problem och risker i produktionsprocessen såväl som i leveranskedjan, avhjälpa dess orsaker och undersöka om vidtagna förbättringar samt förebyggande åtgärder har påverkan. Fokus ligger inte på att upptäcka fel utan att undvika dem.

ILO-OSH 2001

ILO-OSH 2001

ILO-OSH 2001 ger en unik internationell modell, som är kompatibel med andra standarder och guider för ledningssystem. Den är inte juridiskt bindande och inte avsedd att ersätta nationella lagar, förordningar och godkända standarder. Den återspeglar ILO-värden som trepartsinriktning och aktuella internationella standarder som Konventionen om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1981 (nr 155) och Konventionen om företagshälsovård, 1985 (nr 161). Det krävs inte certifiering när den tillämpas, men den utesluter inte certifiering som en metod för att erkänna god praxis om landet som inför riktlinjerna föredrar det.

ILO-riktlinjerna uppmuntrar till att OSH-MS införlivas med andra ledningssystem, och fastlägger att OSH bör vara en integrerad del av företagsledningen. Även om integration är önskvärt, krävs det att arrangemangen är flexibla beroende på typen av verksamhet och hur stor den är.

International Aerospace Quality Group

AS9100

Aerospace Standard for Aerospace Quality Systems är flygindustrins motsvarighet till TS 16949,vilken är specifik för fordonsindustrin. När ett ledningssystem är ackrediterat för ISO 9001:2008, har standarden AS9100 ytterligare krav som överstiger de i ISO 9001:2008, som kräver att leverantörer påvisar att de tillhandahåller produkter eller tjänster som konsekvent uppfyller krav från kunder och tillsynsmyndigheter samt att syftet är kundtillfredsställelse genom effektiv tillämpning av ständig förbättring för att säkerställa överensstämmelser med krav från kunder och tillsynsmyndigheter.

Automotive Industry Action Group

AIAG CQI-9:2007 Special Process: Heat Treat System Assessment

Målet med bedömning av värmebehandlingssystem (Heat Treatment System Assessment, HTSA) är att utveckla ett ledningssystem för värmebehandling som ombesörjer ständig förbättring med betoning på att förebygga skador och minska variationer och slöseri i leveranskedjan. Tillsammans med ett internationellt erkänt kvalitetsledningssystem och tillämpliga kundspecifika krav, definierar HTSA de grundläggande kraven för ledningssystem för värmebehandling. HTSA är avsedd att ge ett gemensamt arbetssätt till ett ledningssystem för värmebehandling för organisationer inom fordonsproduktion och service.

Federal Aviation Administration

FAA Repair Centre

Federal Aviation Administration är USA:s nationella luftfartsmyndighet, som inför den amerikanska offentligheten ansvarar för tillsynen av civil luftfart i USA. I egenskap av tillsynsmyndighet har FAA säkerhet som ett betydande inslag i sin verksamhet, däribland att upprätthålla ackreditering och godkännande av reparationscentrum för flygplan.

Accredited Nadcap

Nadcap Heat Treating

Nadcap var från början en förkortning för National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program, men numera är det ett "märkesnamn" för den ackrediteringsprocess som stöds av SAE genom PRI, Performance Review Institute. Nadcap har varit verksamt i USA sedan 1990, och är ett branschlett arbetssätt för överensstämmelsebedömning av ”särskilda processer”, där tekniska experter från viktiga entreprenörer, leverantörer och statliga representanter arbetar tillsammans och upprättar krav för godkännande och leverantörer med hjälp av en standardiserad arbetsmetod. Nadcap Heat Treating bygger på AC7102-serien av checklistor, som innefattar:

 • Behandling av metall
 • Värmebehandlingsprocesser
 • Värmebehandlingsutrustning
 • Lödning
 • Varmformning
 • Hårdhetsprovning
Nadcap Coatings

Nadcap Coatings

Nadcap är det främsta världstäckande kooperativa programmet för stora företag, utformat för att leda ett kostnadseffektivt samförståndsinriktat arbetssätt för specialprocesser och specialprodukter och ge ständig förbättring inom fordons- och flygindustrin. Nadcap tillhandahåller en serie erkända prestandaackrediteringsprogram för specialistprocesser. Nadcap Coatings bygger på AC7109-checklistan som innehåller följande:

 • Termisk sprutning
 • Diffusionsbeläggningar
 • Ångdeposition
 • Laboratorium för bedömning av beläggningar
 • Reduktion av beläggning
 • Värmebehandling av belagda delar
 • Torrfilmsmörjning av belagda delar
 • Plätering av belagda delar
Nadcap Welding

Nadcap Welding

Genom en medlemsgrupp med huvudentreprenörer ger Nadcap oberoende certifiering av tillverkningsprocesser för industrin. Nadcaps moderorganisation, PRI, har som uppdrag att ”ge internationella, opartiska, oberoende bedömningar av tillverkningsprocesser och produkter samt certifieringstjänster i syfte att tillföra mervärde, minska totalkostnaden och underlätta relationerna mellan entreprenörer och leverantörer”. Nadcap har upprättat en ackreditering som innefattar svetsning. Åtgärdsgruppen för svetsning, Welding Task Group, har tagit fram processpecifika krav baserade på AC7110-serien med checklistor, som innefattar följande:

 • Flamlödning/induktionslödning
 • Brännsvetsning
 • Elektronstrålesvetsning
 • Motståndssvetsning
 • Fusionssvetsning
 • Lasersvetsning
 • Friktions-/tröghetssvetsning
 • Diffusionssvetsning
 • Bultsvetsning
Nadcap Hot Isostatic Pressing

Nadcap Hot Isostatic Pressing

I juni 2011 röstade Nadcaps ledningskommitté (NMC) för att skapa en ny revisionschecklista för värmebehandling. AC7102/6 har använts de senaste två åren och godkändes i juni 2011 som en ny checklista för het isostatisk pressning (HIP). Anledningen till att denna nya checklista tas fram kretsar kring gjutning av metalldelar till motorer. Varje gång en del gjuts svalnar metallen som hälls i gjutformen på ett sådant sätt att små luftfickor hamnar inuti den. I många fall är inte detta något problem. Men om man tänker på förhållandena i flygplan, som deras höga hastighet eller de extrema temperaturer de måste tåla, behövs det granskning och kvalitetsstandarder på hög nivå.

SAE International

AMS Standards

Standarder från SAE International används för att främja ingenjörskonst världen över. SAE:s utvecklingsprogram för tekniska standarder är – och har varit i nästan ett århundrade – bland organisationens viktigaste regeluppsättningar för de industrier där den är verksam: flygindustri, bilar och kommersiella fordon. Dagens produktserie av SAE-standarder innehåller nästan 10 000 dokument som skapats genom utveckling av konsensusstandarder från mer än 240 tekniska SAE-kommittéer med över 450 underkommittéer och åtgärdsgrupper. Dessa arbeten auktoriseras, revideras och upprätthålls genom frivilliga insatser från mer än 9 000 ingenjörer och andra behöriga yrkespersoner från hela världen. Till de standarder som Bodycote innehar hör:

 • AMS 2750: Pyrometri
 • AMS 2665: Silverlödning
 • AMS 2670: Kopparlödning
 • AMS 2675: Nickellödning
 • AMS 2680/2681: Elektronstrålesvetsning
 • AMS 2728: Värmebehandling av smidda kopparberylliumlegeringar
 • AMS 2757: Gasformig nitrokarburisering
 • AMS 2759: Allmän värmebehandling
 • AMS 2759/1: Värmebehandling av delar av kolstål och låglegerat stål
 • AMS 2759/2: Värmebehandling av delar av låglegerat stål
 • AMS 2759/3: Värmebehandling av utskiljningshärdat korrosionståligt och maråldrat stål
 • AMS 2759/4: Värmebehandling av delar av austenitiskt korrosionståligt stål
 • AMS 2759/5: Värmebehandling av delar av martensitiskt korrosionståligt stål
 • AMS 2759/6: Gasnitrering och värmebehandling av delar av låglegerat stål
 • AMS 2759/7: Uppkolning och värmebehandling av delar av uppkolningsgradstål
 • AMS 2759/8: Jonnitrering
 • AMS 2769: Vakuumvärmebehandling
 • AMS 2770: Värmebehandling av delar av smidd aluminiumlegering
 • AMS 2801: Värmebehandling av delar av titanlegering
 • AMS 6875: Värmebehandling av råmaterial
NORSOK

NORSOK M-650, Rev. 3

NORSOK-standarderna har tagits fram av den norska oljeindustrin för att säkerställa tillräcklig säkerhet, mervärde och kostnadseffektivitet för utveckling av och verksamhet inom oljeindustrin. NORSAK-standarderna är dessutom så långt som möjligt avsedda att ersätta oljebolagens specifikationer och fungera som referenser i myndigheternas förordningar. Vanligen är NORSOK-standarderna baserade på erkända internationella standarder, med de villkor tillagda som bedöms nödvändiga för att uppfylla det stora behovet i den norska oljeindustrin.